wanneer is de inzet van vrije werker niet mogelijk?

Inleiding

Het concept vrije werker is gebaseerd op de afwezigheid van een gezagsverhouding tussen vrije werker en opdrachtgever. Er zijn hierbij drie partijen: de vrije werker zelf, InDat en de klant van InDat. Dat betekent dat het concept vrije werker alleen kan bestaan als noch InDat, noch de opdrachtgever de vrije werker dwingt te werken: InDat en opdrachtgever bieden de vrije werker slechts aan om te komen werken en het is alleen aan de vrije werker of hij het werk komt uitvoeren en wanneer hij dat zal doen. Het is zelfs zo dat een vrije werker de vrijheid moet hebben het werk af te breken of te beŽindigen als hij dat wil.

Ook omgekeerd hebben noch InDat, noch opdrachtgever enige verplichting jegens de vrije werker, behalve de afspraken die in het kader van het project en binnen het concept van de vrije werker zijn gemaakt (zie de algemene voorwaarden en de bevestingsmail van een project). De vrije werker kan op elk moment gelast worden het werk te staken of te onderbreken, zonder dat de verplcihting er is de vrije werker aan te bieden het werk weer te hervatten of ander werk aan te bieden.

Verplichte aanwezigheid

Het handhaven van de afwezigheid van een gezagsverhouding heeft als gevolg dat het moeilijker om een vrije werker in te zetten voor werk waarbij hij verplicht aanwezig moet zijn, bijv. bij een telefoon- of baliedienst, bij bediening in een restaurant of het bemannen van een stand tijdens een beurs. In dergelijke omstandigheden is de inzet van vrije wekrers alleen mogelijk als er voor dat werk een pool van enkele vrije werkers extra wordt gevormd, waardoor het mogelijk is snel een vrije werker die uitvalt te vervangen door een van de andere vrije werkers in de pool.
Het inzetten van een vrije werker is in het algemeen niet mogelijk bij werkzaamheden waarbij de vrije werker verplicht in persoon aanwezig moet zijn.

Verdringing van regulier werk in dienstverband

De inzet van vrije werkers is met name noodzakelijk bij kort lopende projecten en bij projecten die een grote mate van flexibiliteit vereisen. Dat is bijvoorbeeld het geval als het moeilijk tot niet te voorzien is wanneer er hoeveel werk beschikbaar komt, bijvoorbeeld als het te verwerken materiaal van buiten de eigen organisatie komt (denk bijv. aan vragenlijsten die via de post of internet binnenkomen, data van buitendiensten, e.d.)
Vanuit juridisch oogpunt is het geen probleem een vrije werker ook in te zetten voor regulier en wel goed te plannen werk, maar InDat vindt het uit sociaal en moreel oogpunt niet wenselijk vrije werkers in te zetten voor werk dat net zo goed in een meer zekerheid biedende dienstverband of als uitzendkracht kan worden verricht. Zolang de Nederlandse wetgeving tijdelijk en contractwerk achterstelt ten opzicht van werk in een vastdienstverband kan sprake zijn van ongewenste verdringing van vastwerk door tijdelijk werk. InDat wil daar niet aan meewerken en zal daarom als na drie maanden blijkt dat een vrije werker het werk dat hij al die tijd heeft gedaan net zo goed in een regulier dienstverband had kunnen verrichten - na overleg met de vrije werker - er bij de opdrachtgever op aandringen de vrije werker een dienstverband aan te bieden. Voor het overnemen van een vrije werker berekent InDat geen fee! Het kan ook zijn dat InDat besluit voor zo'n project geen vrije werker meer beschikbaar te stellen en de opdrachtgever voor de keus te stellen de vrije werker onder te brengen bij een payroll- of uitzendbureau.

Over de vrije werker valt nog veel meer te vertellen; wilt u meer weten, klik dan op de onderwerpen hieronder.