De Vrije Werker en het arbeidsrecht

De consequentie van de constructie van de "vrije werker", is dat van een arbeidsrechtelijke relatie tussen InDat en de kantoorhulp of tussen de opdrachtgever en de kantoorhulp geen sprake is, zolang de medewerker daadwerkelijk zelf zijn werktijden bepaalt. Daarom is het van groot belang dat elke opdrachtgever de InDat-kantoorhulp vrij laat in de keuze van de werktijden. Doet de opdrachtgever dat niet dan dreigt achteraf een beoordeling van de belastingdienst dat toch sprake is van een (fictief) dienstverband en zit de opdrachtgever ineens vast aan een werknemer met loon en loonafdrachten.

De consequentie van het concept "vrije werker" is dat er geen sprake is van loon of salaris maar van een vergoeding voor geleverde werkzaamheden. Over deze vergoedingen hoeven geen inhoudingen en afdrachten gedaan te worden. Voor de vergoeding van de vrije werker geldt dat bruto=netto, met dien verstande dat eind van het jaar InDat aan de speciale centrale afdeling van de belastingdienst doorgeeft wat elke vrije werker over het hele jaar aan vergoedingen heeft ontvangen.
In juridisch en fiscaal opzicht is doorslaggevend dat er geen zgn. gezagsverhouding bestaat tussen de opdrachtgever en de kantoorhulp.
Wilt u de juridische onderbouwing van het door InDat gehanteerde systeem van de vrije werker nader bestuderen kijk dan bij de vrije werker en het arbeidsrecht.pdf. Daar wordt dit moeilijke arbeidsrechtelijke vraagstuk uitgebreid behandeld en omschreven onder welke omstandigheden en voorwaarden het principe van de vrije werker geldt. Keerzijde van het concept vrije werker voor de vrije werker is dat hij/zij ook geen aanspraak kan maken op enige vorm van uitkering, maar wel eventueel inkomstenbelasting moet betalen over de ontvangen vergoeding. In de meeste gevallen komt het echter niet zo ver om dat de gemiddelde vrije werker op jaarbasis te weinig verdient om voor de inkomstenbelasting in aanmerking te komen.
Bij het onderdeel de vrije werker en het arbeidsrecht vindt u een overzicht van de rechten van de vrije werker, de opdrachtgever en InDat binnen het concept vrije werker.

Ook als je bij een klant aan het werk gaat, bepaal je zelf op welke tijden je daar wilt werken. Je spreekt met de klant af op welke tijden je komt werken- bijv. afhankelijk van je studie - en zelfs dan kun je daar nog van afwijken. Het is wel een kwestie van fatsoen dat je de klant bijtijds laat weten dat je van het afgesproken rooster wilt afwijken. Gebleken is dat als je eenmaal bij een klant op kantoor bezig bent, je ook gevraagd kunt worden voor andere klussen, zoals brieven in enveloppen stoppen, e.d. Het is aan jou of je zo'n klus ook wilt doen (als ze bijvoorbeeld vragen of je de afwas wilt doen, en je wilt dat niet, dan hoef je dat ook niet te doen).
Het is wel zo dat ook de klant volledig vrij is om je al dan geen werk aan te bieden. Als hij wil dat je stopt, moet je stoppen. Als een project bijv. midden op de middag klaar is, hoeft hij je geen ander werk aan te bieden voor de rest van de middag en ben je klaar en kun je naar huis. Omgekeerd als hij wil dat je doorwerkt, terwijl je zelf voor die dag wilt stoppen, kan hij je niet dwingen door te gaan. Net als bij thuiswerk kunnen de projecten zeer verschillend van lengte zijn; soms is er alleen een klusje van 2 uur, andere keren duurt project enige maanden en soms zelfs tot wederopzegging.

Hier onder volgt in het kort een overzicht van de rechten van de vrije werker, de opdrachtgever en InDat binnen het concept vrije werker:

 • De vrije werker bepaalt geheel zelfstandig of hij aangeboden werk aanneemt of niet.
 • De vrije werker bepaalt geheel zelfstandig op welke tijden hij de werkzaamheden zal verrichten. Hij kan zelfs afwijken van de eerder afgesproken werktijden.
 • De vrije werker hoeft van InDat de werkzaamheden niet in persoon uit te voeren en mag zich laten vervangen door een ander, zulks in overleg met de opdrachtgever. De vergoeding wordt aan de vrije werker uitbetaald en hij moet zelf de vergoeding naar de eventuele vervanger regelen; InDat staat daar buiten.
 • De vrije werker wordt uitsluitend betaald voor daadwerkelijke werktijden op grond van declaraties en werkbriefje.
 • De uurvergoeding voor de vrije werker wordt in overleg tussen de opdrachtgever/klant en de vrije werker vastgesteld; de vrije werker bepaalt welke uurvergoeding hij akkoord gaat en InDat berekent naar de klant/opdrachtgever daar overheen een vaste marge, onafhankelijk van de afgesproken uurvergoeding.
 • InDat heeft geen invloed op de hoogte van de uurvergoeding, maar geeft alleen zijn medewerking als de vergoeding tenminste het nettoloon bedraagt.
 • InDat maakt geen onderscheid tussen vrije werkers die al dan niet staan ingeschreven als zelfstandige.
 • De vrije werker houdt zelf zijn werktijden bij en stuurt die als declaratie op naar InDat. Btwplichtige vrije werkers kunnen bovendien een met btwbelaste factuur indienen.
 • Een vrije werker werkt voor eigen risico en eigen verantwoordelijkheid: InDat stelt aan de vrije werkers geen apparatuur of andere hulpmiddelen beschikbaar, geeft geen vergoeding voor gemaakte kosten, geeft geen vergoeding bij ziekte, arbeidsongeschiktheid of vakantie.
 • InDat is niet verplicht een vrije werker werk aan te bieden; projecten die binnen komen, worden aan bij InDat ingeschreven vrije werkers beschikbaar gesteld.
 • Het staat een vrije werker te allen tijden vrij om zelfstandig een arbeidsovereenkomst met een opdrachtgever/klant van InDat aan te gaan en de werkzaamheden ten laste van InDat te beŽindigen; InDat vraagt in zo'n geval geen vergoeding en juicht het aangaan van zelfstandige arbeidsovereenkomsten van vrije werkers met opdrachtgevers/klanten zelfs toe uit een oogpunt van een betere bestaanszekerheid voor de persoon in kwestie.
 • De vrije werker wordt niet betaald bij ondeugdelijk werk en als hij te werk is gesteld bij een klant/opdrachtgever kunnen zijn werkzaamheden per direct beŽindigd worden.
 • Het staat InDat en de opdrachtgever vrij de werkzaamheden van de vrije werker op elk moment te beŽindigen, te onderbreken of op te schorten.
 • De plaats waar de vrije werker zijn werkzaamheden verricht ligt open, dat kan zijn bij hem thuis of op een door de klant/opdrachtgever gewenste locatie.
 • De vrije werker krijgt van de opdrachtgever of InDat alleen die werkinhoudelijke aanwijzingen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de werkzaamheden. InDat, noch de opdrachtgever hebben gezag en zeggenschap over de werktijden en andere activiteiten van de vrije werker. Zij bieden de vrije werker uitsluitend de gelegenheid de werkzaamheden uit te voeren en kunnen geen dwang uitoefenen: het is aan de vrije werker of hij op een aanbod in gaat of niet.
 • De relatie tussen de vrije werker, InDat en de opdrachtgever is gebaseerd op vertrouwen en wederzijds respect voor elkaars wensen en mogelijkheden. Alle betrokkenen hebben hun eigen zelfstandigheid en beslissingsbevoegdheden zoals hiervoor beschreven en hanteren over en weer de zorgvuldigheid jegens elkander met oog voor elkaars belangen.
 • Over de vrije werker valt nog veel meer te vertellen; wilt u meer weten, klik dan op de onderwerpen hieronder